Podmienky súťaže na Instagrame a Facebooku

Pravidlá súťaží na Facebooku a Instagrame

Všeobecné ustanovenia

 1. Účastníkom súťaže sa stáva každý účastník, ktorý akceptuje pravidlá súťaže, splní tieto podmienky a pošle odpoveď na príspevok organizátora prostredníctvom komentára na Facebooku alebo Instagrame (podľa toho, na ktorej z týchto platforiem sa súťaž koná). Presná definícia komentára, účastníka a trvania súťaže je opísaná v Mechanizme súťaže.
 2. Organizátorom súťaže je spoločnosť ROK corp s.r.o. so sídlom Lipůvka 350, Lipůvka 67922, Spisová značka: C 127314 vedená u Krajského soudu v Brně, IČO: 14235251(ďalej len "organizátor").
 3. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s doručovacou adresou v Českej republike. Zamestnanci organizátora a im blízke osoby sú z účasti na súťaži vylúčení.
 4. Organizátor nie je povinný zachovávať otázky účastníkov a nie je povinný na ne odpovedať.
 5. Organizátor si vyhradzuje právo skrátiť, prerušiť alebo zrušiť súťaž alebo zmeniť jej pravidlá.
 6. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo prijať konečné rozhodnutie v sporných prípadoch podľa vlastného uváženia.
 7. Prihlásením sa do súťaže sa všetci účastníci zaväzujú dodržiavať pravidlá súťaže.
 8. Organizátor si vyhradzuje právo vymazať komentáre, ktoré sú urážlivé alebo inak nevhodné (t. j. nesúvisia s témou súťaže), nevyžiadanú reklamu a prípadne zablokovať ich autorov.
 9. Súťaže nie sú žiadnym spôsobom riadené, sponzorované ani spojené so spoločnosťami Facebook alebo Instagram a tieto spoločnosti nenesú zodpovednosť za ich priebeh. Informácie poskytnuté v rámci súťaží nebudú takýmto spoločnostiam žiadnym spôsobom sprístupnené. Akékoľvek otázky, pripomienky alebo sťažnosti týkajúce sa súťaží je potrebné adresovať organizátorovi, nie spoločnosti Facebook alebo Instagram.

Osobné práva a ochrana údajov

 1. Odoslaním komentára ako odpovede na súťažnú otázku dáva účastník organizátorovi výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých účastníkom (meno, priezvisko, názov profilu na Facebooku alebo Instagrame a prípadne doručovacia adresa a e-mail) vo svojej marketingovej databáze a v databázach všetkých spracovateľov tejto databázy na účely ponuky obchodu a služieb.
 2. Organizátor súťaže týmto informuje každého účastníka, ktorý poskytol svoje osobné údaje na spracovanie v súťaži podľa predchádzajúceho odseku, o jeho právach podľa zákona č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"), t. j. najmä o tom, že poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné, že účastník má právo na prístup k nim a že má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov so žiadosťou o nápravu v prípade porušenia zákona, ako aj o ďalších právach podľa § 11 a § 21 zákona. Súhlas so spracovaním údajov možno kedykoľvek odvolať v súlade s podmienkami zákona na adrese sídla organizátora.

Mechanizmus súťaže

Miesto a čas výberového konania

Súťaž sa koná na území Českej a Slovenskej republiky odo dňa uverejnenia prihlášky do súťaže do dňa uvedeného v prihláške (vrátane). Súťažný príspevok je označený hashtagom #soutěžsenteso

Účastníci súťaže (ďalej len "súťažiaci")

Súťažiacim môže byť len fyzická osoba staršia ako 15 rokov alebo osoba mladšia ako 15 rokov, ktorá bude v prípade výhry zastúpená zákonným zástupcom, s bydliskom a doručovacou adresou v Českej alebo Slovenskej republike.

Súťažiaci musí byť používateľom Facebooku alebo Instagramu a mať aktívne konto počas trvania súťaže. Toto konto musí spĺňať všetky pravidlá používania Facebooku a Instagramu, ktoré sú uvedené tu: www.facebook.com/policies a https://www.facebook.com/policies/pages_groups_events/ a https://help.instagram.com/1215086795543252. Ak sa konto súťažiaceho na Facebooku alebo Instagrame z akéhokoľvek dôvodu neaktivuje alebo sa stane neaktívnym (vrátane zablokovania), súťažiaci môže byť zo súťaže diskvalifikovaný a stratiť nárok na výhru.

Súťažiaci musí v súťaži používať svoje vlastné konto na Facebooku alebo Instagrame, účasť v súťaži prostredníctvom inej osoby je vylúčená.

Do súťaže budú zaradení len tí súťažiaci, ktorí splnia uvedené podmienky súťaže.

Účasť v súťaži je dobrovoľná.

Vyhodnotenie výberového konania

Po uplynutí každého Obdobia súťaže Organizátor vyhodnotí komentáre pod súťažným príspevkom na Facebooku alebo Instagrame a do náhodného výberu zaradí len tie, ktoré obsahujú správne odpovede (v prípade tipovacej súťaže, kde je správna len jedna odpoveď) alebo tie, ktoré vyberie podľa vlastného uváženia (v prípade súťaží, kde súťažiaci do komentára napíše svoju osobnú skúsenosť alebo inak požadovaný text).

Organizátor vždy zverejní výhercu, ktorý splnil všetky podmienky súťaže v rámci súťažného príspevku, a to najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní po skončení súťaže. Výber víťazných komentárov sa uskutoční úplne náhodne. Organizátor označí výhercu pod súťažným príspevkom (pomocou značky na Facebooku alebo Instagrame), s čím súťažiaci svojou účasťou súhlasí.

Organizátor súťaže má výhradné právo posúdiť dodržiavanie stanovených podmienok súťaže zo strany súťažiacich a je oprávnený s okamžitou platnosťou vylúčiť súťažiaceho, ak má podozrenie, že súťažiaci dosiahol výsledok súťaže podvodným konaním, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi a je spôsobilé ovplyvniť výsledky súťaže. Toto rozhodnutie organizátora je konečné a nemožno sa proti nemu odvolať.

Ceny a ich doručenie

 1. Výherca poskytne svoju doručovaciu adresu organizátorovi v priamej správe.
 2. Ceny budú následne zaslané poštou na poštovú adresu, ktorú výherca uvedie v Českej aleebo Slovenskej republike.
 3. Výhry nie sú vymáhateľné na žiadnom súde.
 4. Zverejnenie pravidiel

Tieto pravidlá, ktoré sú pre súťaž záväzné, budú zverejnené na tejto webovej stránke počas trvania súťaže. Na túto stránku vedie odkaz zo súťažného príspevku na Facebooku alebo Instagrame.